Koreňová čistička odpadových vôd

 

 

Vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd (VKČOV)


 


 

sú definované ako umelé mokrade vytvorené komplexom zvodneného alebo plytko zaplaveného lôžka so skupinou emerzných, submerzných alebo plávajúcich rastlín, živočíchov a samozrejme (odpadovej) vody, ktoré napodobňujú prirodzené mokrade používané pre praktické využitie pri čistení znečisťujúcich látok.

 

           Vegetačné koreňové čistiarne nachádzajú uplatnenie hlavne pri:

 • čistení splaškových odpadových vôd jednotlivých domov,
 •  čistení splaškových odpadových vôd hotelov, rekreačných zariadení a letných táborov, 
 •  čistení a dočistení splaškových vôd menších obcí,
 •  dočistení odpadových vôd pri ich situovaní za malými mechanicko-biologickými čistiarňami, 
 • čistení odpadových vôd zo školských zariadení, rôznych sociálnych ústavov a pod.,  
 • čistení odpadových vôd z malých priemyselných závodov,  
 • dočistení znečistených povrchových vôd,  
 • čistení filtrátu vody zo skládok komunálneho odpadu, 
 • čistení organických nízkozaťažených poľnohospodárskych odpadových vôd.           

Podmienečne vhodné sú pre obce s počtom obyvateľov nad 1500 EO, v ktorých je zastúpená priemyselná a živnostenská sféra výrazne ovplyvňujúca skladbu odpadových vôd z obce.


 

Vegetačné koreňové čistiarne sú nevhodné resp. nepoužiteľné pri:

 • vysokom obsahu organického znečistenia a zvýšenom výskyte amoniaku, tukov a olejov, toxických látok, 
 •  extrémne kyslých, zásaditých a silne mineralizovaných odpadových vodách, 
 •  nedostatku vhodných plôch a v klimatických nevhodných polohách,
 •  čistení odpadových vôd zo stredných a veľkých obcí.

Konštrukcia VKČOV

            Vegetačná koreňová čistiareň je vlastne sústava zariadení, pozostávajúca z viacerých vedľajších zariadení, ktoré tvoria mechanické predčistenie, v prípade potreby lapač tukov a olejov, zariadení na prívod, rozvod a odvod vody a pod. Hlavný čistiaci stupeň tvorí jeden alebo viacej koreňových polí. Koreňové pole je tvorené pôdou, ale dnes už takmer výlučne triedeným štrkom alebo kamenivom a s nasadenými močiarnymi rastlinami.

            Od okolitej pôdy a podzemnej vody je oddelený nepriepustnou pevnou fóliou. Odpadová voda preteká koreňovým poľom pomocou systému drenážnych rúr rôznym spôsobom. Drenážne rúry sú vyvedené vždy nad povrch terénu, čím zabezpečujú prívod dostatku kyslíka pre mikroorganizmy.

 

 

 


 

Rozdelenie VKČOV

Rozdelenie vegetačných koreňových čistiarní odpadových vôd:

 • vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd s makrofytmi:
 • s horizontálnym prúdením odpadovej vody      
 • s vertikálnym prúdením odpadovej vody    
 • s radiálnym prúdením odpadovej vody
 • prietočné nádrže s plávajúcimi rastlinami 
 •  prietočné kanály a žľaby s koreňovými a splývavými makrofytmi 
 •  preronové plochy na čistenie odpadových vôd vegetáciou
 •  závlahy odpadovými vodami – povrchové alebo podpovrchové nízko alebo vysoko zaťažované pôdne filtre s vegetáciou 
 • biologické rybníky na čistenie odpadových vôd.  

Rastliny pre VKČOV

            Rastliny vhodné pre koreňové čistiarne sú predovšetkým trstiny, či iné močiarne druhy, ktoré majú svoje prirodzené prostredie v plytčinách vôd, či na brehoch tokov a nádrží. Najčastejšie je to trstina, šáchor, pálka, kosatec žltý a iné. Po prívode odpadových vôd majú väčšinou dobrý rast.

 

Úloha rastlín pri vegetačných koreňových čistiarňach:

 

 • príprava vhodných podmienok pre mikroorganizmy v pôde
 •  vyrovnanie teploty v záhone zatienením povrchu
 •  rastlinné zvyšky tvoria v zime izoláciu proti mrazu
 •  prekorenením pôdy udržujú zemný substrát priepustným 
 • ekologicky pôsobia na okolie 
 • výpar – napr. u pálky či trstiny až 600 mm/rok (15 – 20 mm/deň) 
 • zásobovanie
   

Vhodné rastlíny pre vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd


 

 • Trsť obyčajný (Phragnites australis)
 •  Chastica trsteníkovitá (Phalaris ´Baldingera arundinacea) 
 •  Pálka úzkolistá (Typha angustifolia), pálka širokolistá (Typha latifolia) 
 •  Škripinec jazerný (Scripus = Schoenoplectus lacustris)
 •  Steblovka vodná (Glyceria maxima = Glyceria aquatica)

 

Výhody VKČOV

Vegetačné koreňové čistiarne majú uplatnenie v malých obciach z nasledujúcich dôvodov:

 • Stavebná nenáročnosť. Koreňové čistiarne neobsahujú žiadne technologické celky. Základom pre ich výstavbu je výkop zemnej jamy. To vo vidieckych pomeroch to spravidla nie je problém. Ďalej je potrebné jamu zaizolovať, čo sa dá pomerne širokou ponukou rôznych, dnes už cenovo dostupných fólií. Nasleduje výplň objemu koreňovej čistiarne. Materiál sa vo väčšine obcí dá zaobstarať. Vhodné sú riečne štrky, drvené kamenivo alebo aj recyklované stavebné materiály – napr. betón. Mokraďové rastliny podpestovať a vysadiť tiež nie je problémom.
 • Nízke prevádzkové náklady. Koreňová čistiareň nemá takmer žiadne prevádzkové náklady. Kontrola spočíva výlučne len v preverení funkčnosti rozdeľovacích a kontrolných šácht, prípadne ich drobných opravách. Na to stačí mesačne pár hodín.
 • Nevzniká čistiarenský kal. Problémom mnohých obcí je kal, jeho spracovanie alebo doprava do najbližšej mestskej čistiarne, kde sa bude spracovávať. Koreňové čistiarne pracujú bez vzniku kalu, a tak aj táto časť finančných nákladov odpadá.
 • Dlhodobá funkčnosť. V Nemecku, v Poľsku i v Čechách už pracujú takéto čistiarne nepretržite od začiatku ich realizácie bez potreby opráv či rekonštrukcií, čo o „technických“ čistiarňach nedá tvrdiť. Potreba nákladov na opravu ich čerpadiel, dúchadiel, miešadiel a pod. je pomerne vysoká už po piatich rokoch prevádzky.
 • Dlhodobá investícia. Možnosť využitia koreňovej čistiarne po zmene environmentálnych požiadaviek, ako terciálneho stupňa, prípadne pri dostatku miesta možnosť budovať biologické rybníky ako terciálny stupeň čistenia. Investícia zostane v každom prípade zachovaná po dlhé roky.
 • Možnosť rozširovania. Po zmodernizovaní je možné rozšíriť výkon čistiarne o dokonalé odstraňovanie výživných látok, ako napr. N, P. Odstraňovanie ťažkých kovov je plne zabezpečené vodomilnými rastlinami. Výsledky našich pokusov dokazujú, že sú schopné eliminovať aj nárazové niekoľkonásobné zvýšenie koncentrácií.
 • Redukcia znečistenia toku pred obcou. Koreňová čistiareň odpadových vôd pred obcou (za obcou sa budujú na čistenie odpadových vôd) umožní redukovať, prípadne odstrániť plošné znečistenie z okolitej poľnohospodárskej krajiny a zabezpečiť kvalitnú povrchovú vodu v obci.
 • Zabezpečenie pôvodného rázu toku.

Vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd (VKČOV) s horizontálnym pretekaním


 


 


 

Vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd (VKČOV) s vertikálnym pretekaním


 


 

Užitočné odkazy k téme VKČOV


 

https://www.korenova-cisticka.cz/o-korenovkach/fungovani/Korenova-cisticka%E2%80%93korenova-cistirna%E2%80%93schema-fungovani.html

https://www.stavebnik.sk/clanky/korenova-cisticka-odpadovych-vod.html

https://www.korenovecisticky.sk/kcov/

https://www.4-construction.com/sk/clanok/domove-cisticky-odpadovych-v-od/


 


 


 

Kontakt

Malá hospodárska usadlosť sv. J. Pavla II. Bzovík 240 (Ambrošov laz)
962 41
+421 911 072 347 bzovikdp@gmail.com